Všeobecné obchodní podmínky

Monika Rajdlová IČO: 87241471

Sídlo provozovny: Studio 4Fashion, Hradská 773, Humpolec 396 01

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem kadeřnických služeb Monikou Rajdlovou (dále jen provozovatel) se sídlem provozovny Studio 4Fashion. Hradská 773, 396 01 Humpolec a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem kadeřnictví ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje kadeřnické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas kadeřnice, kapacitu a předepsanou temperaci.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před dohodnutým termínem. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3 Předčasný příchod

V případě předčasného příchodu, může objednaný zákazník, využít čekárnu v prostoru kadeřnictví. S ohledem na ostatní návštěvníky Studia 4Fashion je vhodné chodit přesně v dohodnutém termínu.

2.4. Pozdní příchod

Pokud je příchod opožděn o více než  20 minut, považuje se to za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu se zpožděním delším než 20 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

2.6. Odmítnutí poskytnutí kadeřnických služeb
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na v nevyhovujícím hygienickém stavu
d)zákazník zákazník se během objednávání termínu  vyjadřuje nepřístojným způsobem
e) zákazník se nechová podle zásad dobrých mravů ve vztahu k ženám

2.7. Předčasné ukončení poskytování kadeřnických služeb
poskytování služby může být předčasně ukončeno, pokud se:
a) u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
b) u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
c) bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Přístupnost

Studio není speciálně zařízeno na přítomnost dětí, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Kolo či kočárek si zákazník může odložit před studiem. Za odložené věci před studiem poskytovatel neručí.

2.9. Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 20-ti minut po skončení poskytování služby.

2.10. Osobní věci a cennosti

Osobní věci a cennosti si zákazník může odložit na místo k tomu určené. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před poskytnutí služby, během  i po ní neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neukradli apod.)

2.11. Informovaný souhlas zákazníka

Poskytovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů a řídí se jeho pravidly pro uchovávání citlivých informací. Neshromažďuje rodná čísla. Zákazník je před prvním poskytnutí služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne služby využít, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník kadeřnických služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele.

Nejsme plátci DPH.

3. Reklamace

Reklamace poskytovaných služeb musí být zákazníkem učiněna bezodkladně na místě. Zákazník musí hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele a je o ní vyhotoven reklamační protokol. Poskytovatel o reklamaci rozhodne ihned a to dle jeho uvážení buď poskytnutím slevy, nebo okamžitou nápravou. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání
vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz je možné objednat na libovolnou částku. Pokud je na Dárkovém poukazu uvedeno jméno, je masáž určena pouze pro uvedenou osobu. Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolných kadeřnických služeb uvedených v ceníku. Dárkový poukaz nelze použít na nákup jiného Dárkového poukazu. Nominální hodnotu poukazu je možné vyčerpávat postupně a na různé kadeřnické služby. V případě, že zbylá hodnota poukazu již nestačí na jakoukoliv nabízenou variantu, je možné poukaz použít k částečné úhradě a doplatku v hotovosti. Popis jednotlivých služeb najdete na webových stránkách studia: www.studio4fashion.cz

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při objednávání termínu a před samotným poskytnutím služby pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, dokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny poskytovatele služby.

5.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2016.

6. Kontakt na ČOI

www.coi.cz

Reklamační řád

Monika Rajdlová IČO: 87241471

Sídlo provozovny: Studio 4Fashion, Hradská 773, Humpolec 396 01

1. Obecní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi poskytovatelem služby Monikou Rajdlovou IČO:87241471 se sídlem provozovny  Studio 4Fashion, Hradská 773, 396 01 Humpolec („Poskytovatel Služeb„), a zákazníkem („Zákazník„) při poskytování služeb spočívajících zejména v poskytování kadeřnických služeb a prodlužování vlasů, které jsou včetně doby trvání a cen popsány na webových stránkách.

(to vše dále jako „Služby„).

2. Poskytnutí služby

2.1. Termín poskytnutí služby musí být vždy řádně objednán a dodržen tak, jak je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách zveřejněných na stránkách www.studio4fashion.cz

2.2. Bezprostředně před poskytnutím služby je Zákazník seznámen s jejím průběhem.

2.3. V případě, že Zákazník Poskytovatele služby neseznámí s tím, že trpí některou z uvedených kontraindikací a nebo později, že se jeho zdravotní stav od poslední návštěvy změnil, není možné službu reklamovat a Zákazník přebírá plnou zodpovědnost za případné zdravotní následky.

3. Vady

3.1. Reklamace poskytovaných služeb musí být Zákazníkem učiněna bezodkladně a na místě, kde byla služba poskytnuta. Zákazník musí hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením Poskytovatele služby. O reklamaci je vyhotoven písemný zápis, tzv. reklamační protokol. Jeho originál zůstává Poskytovateli služby a kopie slouží jako doklad pro Zákazníka.

4. Vyřízení reklamace

4.1. Poskytovatel služby o reklamaci rozhodne ihned a to dle jeho uvážení buď poskytnutím slevy, vrácením peněz nebo okamžitou nápravou. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po Zákazníkovi.

4.2. V případě, že Poskytovatel Služeb reklamaci zamítne, vydá Zákazníkovi písemné odůvodnění zamítnutí.

5. Odpovědnost za škodu

5.1. Během poskytování služby má Zákazník osobní věci a cennosti ve stejné místnosti, kde služba probíhá. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před poskytnutím služby, během ní i po ní neručí. Například pokud si Zákazník sundá šperk, není v moci Poskytovatele služby neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Není možné poté obvolávat pozdější klienty, zda něco neukradli apod.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. května 2016.

7. Kontakt na ČOI

www.coi.cz