Poradím vám, jaká masáž je nejvhodnější pro vaše tělo i duši.

Přijďte se nechat hýčkat...

 

 

Všeobecné obchodní podmínky Studia 4Fashion – Masáže, Poradenská a konzultační činnost - terapie duše

Květa Fialová - Masáže pro tělo i duši IČO: 05034621

Sídlo provozovny: Studio 4Fashion -  Hradská 773, Humpolec 396 01

Sídlo a doručovací adresa: Narybníčku 1320, Humpolec 396 01

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb a poskytováním metody Terapie duše (dále jen TD ) - Květou Fialovou IČO: 05034621( dále jen provozovatel ) se sídlem provozovny Studio 4Fashion. Hradská 773, 396 01 Humpolec a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem masáží ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby a Nativní terapii (dále jen NT ) na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem - zapsán na ŽÚ Humpolec Spis.zmačka: ŽÚ/3006/2017

1.3. Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

2.1.Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra, terapeuta, kapacitu a předepsanou temperaci.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž či NT dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3 Předčasný příchod
Prostory pro masáž nejsou přístupné v libovolnou dobu. V případě předčasného příchodu, může objednaný zákazník, využít čekárnu v prostoru kadeřnictví. S ohledem na ostatní návštěvníky Studia 4Fashion je vhodné chodit přesně v dohodnutém termínu.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník později než v dohodnutou dobu, max. 15 minut, bude masáž či NT provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pokud je příchod opožděn o více než 15 minut, považuje se to za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž či NT se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

2.6. Odmítnutí masáže
Masáž či terapie může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž či NT se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž či NT v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž či NT se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž či NT v nevyhovujícím hygienickém stavu
e)zákazník zákazník se během objednávání termínu masáže či NT vyjadřuje nepřístojným způsobem
f) zákazník se nechová podle zásad dobrých mravů ve vztahu k ženám  
g) zákazník uvede některou z kontraindikací požadované masáže či NT.
 
2.7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže či NT u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
b) během masáže či NT u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
c) během masáže či NT u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
d) během masáže či NT bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem                   
e) během masáže či NT je zjištěna kontraindikace prováděné masáže.
 

2.8. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Studio není speciálně zařízeno na přítomnost dětí, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

2.9. Odchod ze studia
S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže.

2.10. Osobní věci a cennosti
Cennosti si zákazník může odložit v převlékárně, která je nedílnou součástí masérny a to na místo k tomu určené. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neukradli apod.)

2.11. Informovaný souhlas zákazníka
Poskytovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů a řídí se jeho pravidly pro uchovávání citlivých informací. Neshromažďuje rodná čísla. Zákazník je před první masáží či NT instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích a je o tom učiněn zápis do karty. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Podpisem také stvrzuje, že pokud dojde k jakékoliv změně jeho zdravotního stavu nebo změně v užívaných lécích, je sám povinen o tom maséra informovat. Pokud tak neučiní, přebírá veškerou zodpovědnost za případné zdravotní následky.

2.12. Ceník masáží
Ceník masáží či NT je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Nejsme plátci DPH.

3. REKLAMACE
Reklamace poskytovaných služeb musí být zákazníkem učiněna bezodkladně na místě. Zákazník musí hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele a je o ní vyhotoven reklamační protokol. Poskytovatel o reklamaci rozhodne ihned a to dle jeho uvážení buď poskytnutím slevy, nebo okamžitou nápravou. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání
vymáhány po zákazníkovi.

4. DÁRKOVÝ POUKAZ

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz je možné objednat na libovolnou částku. Pokud je na Dárkovém poukazu uvedeno jméno, je masáž určena pouze pro uvedenou osobu. Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné masáže nebo terapie uvedené v ceníku. Dárkový poukaz nelze použít na nákup jiného Dárkového poukazu. Nominální hodnotu poukazu je možné vyčerpávat postupně a na různé masáže. V případě, že zbylá hodnota poukazu již nestačí na jakoukoliv nabízenou masáž, je možné poukaz použít k částečné úhradě a doplatku v hotovosti. Popis jednotlivých masáží včetně kontraindikací najdete na webových stránkách studia: www.studio4fashion.cz
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při objednávání termínu a před samotným provedením masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, dokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

5.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2016.

6. KONTAKT NA ČOI

http://www.coi.cz/

Rerklamační řád Studia 4fashion – masáže

Květa Fialová IČO: 05034621

Blanka Jiskrová IČO: 03191435

Sídlo provozovny: Studio 4Fashion -  Hradská 773, Humpolec 396 01

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád ("Reklamační řád") upravuje vztahy mezi poskytovatelem služby Květou Fialovou IČO: 05034621, se sídlem provozovny  Studio 4Fashion, Hradská 773, 396 01 Humpolec ("Poskytovatel Služeb"), a zákazníkem ("Zákazník") při poskytování služeb spočívajících zejména v:

poskytování metody Nativní terapie, masáží různých částí těla rozličnými metodami a technikami, které jsou včetně kontraindikací, doby trvání a cen popsány na webových stránkách www.studio4fashion.cz       

(to vše dále jako "Služby").

2. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

2.1. Termín poskytnutí služby musí být vždy řádně objednán a dodržen tak, jak je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách zveřejněných na stránkách www.studio4fashion.cz

2.2. Bezprostředně před poskytnutím služby je Zákazník seznámen s jejím průběhem a v případě, že souhlasí s takto poskytnutou službou, podepisuje informovaný souhlas, jehož součástí je i seznam kontraindikací.

2.3. V případě, že Zákazník Poskytovatele služby neseznámí s tím, že trpí některou z uvedených kontraindikací a nebo později, že se jeho zdravotní stav od poslední návštěvy změnil, není možné službu reklamovat a Zákazník přebírá plnou zodpovědnost za případné zdravotní následky.

3. VADY

3.1. Reklamace poskytovaných služeb musí být Zákazníkem učiněna bezodkladně a na místě, kde byla služba poskytnuta. Zákazník musí hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením Poskytovatele služby. O reklamaci je vyhotoven písemný zápis, tzv. reklamační protokol. Jeho originál zůstává Poskytovateli služby a kopie slouží jako doklad pro Zákazníka.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 4.1. Poskytovatel služby o reklamaci rozhodne ihned a to dle jeho uvážení buď poskytnutím slevy, vrácením peněz nebo okamžitou nápravou. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po Zákazníkovi.

4.2. V případě, že Poskytovatel Služeb reklamaci zamítne, vydá Zákazníkovi písemné odůvodnění zamítnutí.

5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

5.1. Během celé masáže či TD má Zákazník osobní věci a cennosti ve stejné místnosti, kde služba probíhá. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže či TD i po masáži či TD, neručí. Například pokud si Zákazník sundá šperk, není v moci Poskytovatele služby neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Není možné poté obvolávat pozdější klienty, zda něco neukradli apod. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. května 2016.

7. KONTAKT NA ČOI

http://www.coi.cz/